ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
การบริหารงาน
dot
bulletประธานสภาทนายความ
bulletคณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา
bulletนโยบายบริหารงาน
dot
บทความ
dot
bulletสาส์นจากประธานสภา
bulletสาส์นจากฝ่ายวิชาการ
bulletกฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ
bulletคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
bulletแวดวง...ทนายความโคราช
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletบทสัมภาษณ์...สภาทนายความ
bulletข่าวทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา
bulletข่าวเกี่ยวกับสำนักงานสิทธิมนุษยชน
dot
Link นครราชสีมา
dot
bulletสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
bulletตำรวจภูธรนครราชสีมา
bulletหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
bulletเทศบาลนครนครราชสีมา
bulletเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
dot
Link
dot
bulletสภาทนายความ
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletศาลรัฐธรรมนูญ
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลปกครอง
bulletศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลอาญา
bulletเนติบัณฑิตยสภา
bulletสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
bulletสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
bulletThai Justice ศาลไทย
bulletกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
bulletสำนักงานศาลยุติธรรม ( สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ )
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletวุฒิสภา
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletกรมคุมความประพฤติ
bulletกรมราชทัณฑ์
bulletรัฐบาลไทย
bulletรัฐสภา
bulletราชบัณฑิตยสถาน
bulletสารสนเทศแห่งชาติ
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
bulletศูนย์รวมข้อมูลบัตรเครดิต
bulletกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
bulletกรมทะเบียนการค้า
bulletราชกิจจานุเบกษา
dot
Newsletter

dot


สำนักกฎหมายเลิศธรรมทนายความ ฯ


ทำเนียบทนายความ

 

รายชื่อสมาชิกสภาทนายความ

(ภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดนครราชสีมา)

ชื่อ / นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ใบอนุญาตเลขที่
เกรียงศักดิ์  กอพิทักษ์กุล 044-441526 , 01-7255168 ***
เกรียงศักดิ์  ดีสูงเนิน *** 1245/2540
เกษม  ประจิต *** ***
แก้ว  รัตนตระกูลเดชา 044-441909 , 044-284442 1840/2534
ไกร  สัตถาผล 044-241875 , 01-7257258 575/2545
ไกรฤกษ์  ชูกานต์กุล 044-261475 , 01-8790744 1210/2535
กมล  กุมภนันท์ 044-230078 54/2529
กฤษณ์  เลอศักดิ์ประสิทธิ์ 044-471926 , 09-2858561 156/2544
กัมปนาท  จันทรภิรมณ์ 06-0400011 ***
การุณ  อาศัยป่า 044-257605 , 09-8461344 1409/2534
กิจธนะ  วสุกานต์กุล 044-290257 , 01-8780776 1222/2542
กิตติมาศักดิ์  โลหะนุต 01-2650816 1840/2534
กิตติยง  ศรีพูนทอง 01-7258808 475/2529
กิตติสาร  สีมีแสง 044-253457 , 09-8457006 498/2529
กู้ศักดิ์  ผดุงศิลปะ 044-354890 67/2545
เครือวัลย์  คงปลอดเคราะห์ 044-273022 176/2541
คณิต  แก้วศรีสังข์ 044-251985 , 07-2464093 1261/2540
คนึง  แก้วศรีสังข์ 044-251985 , 01-7095903 831/2540
จเร  วงศ์ไตรพิพัฒน์ 044-251523 , 01-8771308 1478/2529
จรัล  กมลวัฒน์ 044-270104  1989/2535
จารุติ  เลิศวรายุทธ์ 044-354890 , 01-2650991 683/2542
จำนงค์  ปรุงเรือน 044-471360 , 01-9670996 1401/2529
จำลอง  รัตนกนก *** ***
เชาวน์วัฒน์  นัทธี 044-244407 , 044-341519 ***
เชี่ยว  ชาญนุกูล 044-253177 , 01-3891267 3167/2529
ชยพล  สุโนนคุณ 01-9771748 ***
ชัยพร  พร้อมจะบก 044-253591 , 01-9671605 2087/2542
ชาญชัย  ภูงามนิล 01-3215178 566/2540
ชาติชาย  พิเชฐชัยกุล 044-260146 , 01-8791207 2506/2529
ชาย  โสภา 044-253591 571/2541
ชิดพันธุ์  บรรพสุขะ 044-256997 , 01-9552262 2765/2529
ชูพงษ์  พรหมสุข 01-3746193 1625/2541
ณพจน์  ผลเจริญ 044-282387 , 09-8446368 429/2545
ณรงค์  แสวงผล *** ***
ณรงค์ฤทธิ์  บุตรราช 044-205197 3485/2529
ณัฐชัย  ปทุมรังสรรค์ 044-256415 ***
ณัฐพล  แก้วขุนทด *** ***
เด่นชัย  ศรีจักรโคตร 044-341621 , 01-6003062 482/2541
ดวงจิต  ตระสินธุ์ 044-278144 , 01-9677291 1235/2544
ตรีวิทย์  สุวรรณาวัชร์ 044-241581 , 01-8775897 1545/2532
ไตรสรณ์  พิทักษ์วงศ์ 044-261475 , 09-2852522 1589/2541
เทพฤทธิ์  มารสะอาด 06-5335173 ***
เทอดพงษ์  เฟื่องฟูวงศ์รัตน์ 044-275344-5 , 01-6607788 ***
ทรงพล  ปรพภาพิทยาพงษ์ 06-6485331 600/2539
ฐาปยา  สมหอม 044-256544 132/2546
ธงชัย  ทวีเดช 044-243515 4565/2529
ธนกฤต  ทรัพย์กิ่ง 044-247345 , 06-6513339 548/2546
ธวัชชัย  จึงจรรยา 044-244425 , 01-9662980 1001/2532
ธวัชชัย  พยุงสุวรรณ 044-252074 , 01-9671951 4797/2529
เนตร(พันโท)  จงเจือกลาง 1245/2540 428/2538
นคร  วัชรคุปต์ 044-255064 , 01-8789851 5176/2529
นนทรัฐ  ขจีกุล 044-252470 , 01-8799037 842/2546
นภดล  สาระ *** 2635/2533
นัฐพล  ศุภผลเจริญ 044-354466 , 01-9778914 2323/2541
น้ำผึ้ง  ใสกระโทก 09-9495292 ***
นิภา  ชูมี 09-2853457 155/2541
นิมาน  วัฒนานนท์ 044-258753 1455/2532
นิรันดร  แววโคกสูง 044-256953 , 01-3606670 ***
นิวัฒน์  พชรกานต์ 044-258753 , 01-9771260 5775/2529
บังเอิญ  ฉิมนอก 044-244062 , 01-2829512 6409/2529
บัญชา  ฤทธิแผลง *** ***
บำรุง  เจริญพจน์ 044-354731 , 01-9665835 1335/2530
บุญส่ง  พร้อมจิตร 044-246403 6257/2529
บุญหยก  โทนหงษา 044-263177 ***
ปกรณ์  ดวงจันทร์ 044-256415 , 01-8783921 ***
ประเสริฐ  เกียรติทรงพานิช 044-252416 , 044-260224 911/2530
ประเสริฐ  เพชรคมกริช 044-245132 , 044-230253 7416/2529
ประกอบ  คำโฆษิต 044-214334 , 01-9663076 6626/2529
ประดิษฐศักดิ์  กูลวิริยะ 044-258753 , 01-9677905 1413/2532
ประยูร  ใจสูงเนิน 044-255890 , 01-9672880 7032/2529
ประยูร  จันทรชิต 044-275176 , 07-8759249 7028/2529
ประสิทธิ์  เอื้อวรากุล 044-258753 , 06-5815775 55/2532
ประสิทธิ์  สุริโย *** 7291/2529
ปรีชา  จงกลรัตน์ 044-211406 , 01-9672064 1523/2532
ปรีชา  บุญสิตา 044-271867 , 01-8772095 1190/2538
ปรีชา  พรมสุข 044-253770 554/2543
ปัญญา  ธีระรัตนานนท์ 044-265984 , 01-9763506 1743/2531
เผด็จ  สุวรรณกิจ 01-2826577 ***
ผดุงศักดิ์ จันเดชชนะวงศ์ 044-264944 , 01-9663849 7949/2529
ไผท  ไทยประเสริฐ 044-255049 , 01-6606041 7999/2529
พรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ 044-247345 , 01-8788973 222/2532
พรศักดิ์ เจริญพงศ์อนันต์ 044-465053 , 01-3605086 915/2535
พิทักษ์  ขำขนิษฐ์ 044-263177 413/2545
พินะศักดิ์  ทองด้วง 04-0368955 ***
พินิจ  พายสำโรง 044-230253 , 01-2661073 568/2531
พิพัฒน์  แก้วหานาม 044-253591 , 01-2824644 1541/2544
พิศาล สมบูรณ์ศิลป์

 

044-253540 , 01-7258059

 

 

8839/2529

 

พิเศษ  มงคลอุดมสุข

พีรพล  หล้าวงษา

044-267732,086-2583000

044-262235 , 01-8790772

2488/2543

8969/2529

ไพโรจน์  เพ็ญจันทร์ 044-244062 , 01-9765084 1644/2531
ไพบูลย์  บุญนาจเสวี 044-278520 , 01-9674566 9313/2529
ไพบูลย์ ทองวัชรไพบูลย์ 044-265252 , 01-8776717 1838/2532
โภคิน  อินทร์ประโคน 044-263177 , 01-7254252 529/2537
ภัคณา  สระสมศรี 044-341659 , 01-2822457 2649/2543
ภานุมาศ  ศรีธงชัย 044-263117 , 01-6600974 1645/2534
ภารตะ  มหาภูวตานนท์ 044-465813 , 07-2449537 1218/2532
มานะชัย  โสมาบุตร 044-246415 1091/2531
เมธา  มานะเสถียร 044-284054 , 01-7900936 2048/2545
รัชกร  อนันต์สวัสดิ์ 044-252842 , 01-6481862 553/2540
รัตนพล  ไชยชอุ่ม 06-8389437 601/2532
รัตนา แคล้วกลาง 044-275344 , 01-8774992 ***
รุ่งโรจน์  สุทธินีละพงษ์ 044-248115 , 01-8765411 1463/2540
รุ่งสุรีย์ อยู่บุญสุข 01-6009394 551/2533
เลิศศักดิ์ สุริทรศักดิ์ 044-244557 , 01-9998989 10939/2529
ฤทธิรงค์  ขำหินตั้ง 044-255226 , 01-9673548 756/2535
วชิรุณ  วัฒนพงษ์สถาพร 044-254318 , 01-9772709 424/2533
วรวิทย์  ชูสกุล 044-441478 , 01-3607383 2003/2535
วันชัย  สมบูรณ์บูรณะ 044-275344 , 01-8774992 ***
วิเชียร  พงษ์ใหม่ *** 791/2532
วิทยา  เอมราช 044-265022 , 01-9767451 11709/2529
วิรัช  เลิศศุภวงศ์ 044-244557 1183/2530
วิรุฬห์  สว่างพลกรัง 044-354890 , 09-9178193 ***
วิสูจน์  ไขกระโทก 044-255180 , 01-8792135 12199/2529
วีณา  รอดเวย์ 09-5842652 1414/2532
วีรเกียรติ อโณทัยไพบูลย์ 044-259510 , 01-8794238 12663/2529
วีรชัย  ดุลย์ขุนทด 044-220988 , 07-2401240 1243/2529
วีรศักดิ์  ศิลปชัย 044-241910 , 01-4701779 ***
วีระ  ครุฑขุนทด 01-9674259 12512/2529
วีระ เจริญพงศ์อนันต์ 044-247744 12513/2529
วีระพงศ์  อยู่บุญยืน 044-272418 , 09-1272418 ***
วีระศักดิ์  บุญเพลิง 044-253591 , 01-8761376 12642/2529
วุฒิชัย ทรัพย์แสนยากร 044-274241 , 014-6608160 11362/2529
ศตวรรษ  บุญผาสุข 044-245592 , 01-5471319 12989/2529
ศักดา  บูรณะบัญญัติ 044-323344 , 01-7904054 13452/2529
ศักดิ์ชาย รุจิถาวรกุล 044-241875 , 01-7902725 2107/2542
ศักดิ์สิทธิ์ ตรีโรจน์พุฒิพงศ์ 044-251523 , 09-1067255 1373/2539
ศุภมิตร ธัญลักษณานันท์ 044-254508 , 01-8783582 1901/2542
ศุภวัฒน์  นัทธี 044-341519 , 06-7192673 107/2539
เสรี  ไชยกิตติ 044-256544 , 01-8770026 17572/2529
โสภณ  สิงคนิภา 044-214334 ***
สมเกียรติ  กลิ่นกมล 06-5817015 ***
สมเกียรติ  ทินราช 044-255890 , 01-3893256 14796/2539
สมคิด  ยุพา 044-244407 , 01-9761714 13741/2529
สมชัย  ฉัตรพัฒนศิริ 044-253591 , 044-253016 14029/2529
สมชัย  ศรีเจริญ 09-8450509 ***
สมชัย  ส่งโชติกุลพันธ์ 044-261835 , 01-5487491 14033/2529
สมชาย  เจริญศรี 09-5832663 1933/2541
สมชาย  ไชยระนิจ 044-282387 , 06-6174262 1022/2541
สมพงษ์  โตสินธพ 06-2505809 1817/2542
สมพงษ์  ติรสุวรรณสุข 044-246861 , 01-8773883 1432/2529
สมพร  วงศ์เวชสวัสดิ์ *** ***
สมภพ เลอศักดิ์ประสิทธิ์ 044-471926 , 01-9992133 249/2531
สมมิตร  สบาย 044-244123 1037/2535
สมวิทย์  จิตกระเสริม 044-243595,213507 , 06-2640048 241/2540
สมศักดิ์  ขอเฉื่อยกลาง 044-241875 , 01-9024924 2474/2532
สมศักดิ์  บุญตา 044-841574 , 01-7903867 14584/2529
สมศักดิ์  บุญที 044-276138 , 01-9551902 2162/2543
สมาน(พันเอก)  โสใหญ่ 044-213739 , 01-2647227 1443/2539
สรพงษ์  เกตุใหม่ 044-251985 , 01-9996350 ***
สรพงษ์  เกตุใหม่ 044-251985 , 01-9996350 808/2541
สันติ  ถีระวงษ์ 044-244303 , 01-9764832 167/2538
สันติ  วาฤทธิ์ 044-275344 , 01-8794142 17329/2529
สามารถ  วงศ์นิยม 044-251895 , 01-8764582 15207/2529
สิงห์เทพ  ศิริทัพ 044-246816,246597 , 01-8789644 1378/2540
สิทธิศักดิ์  โคตรภักดี 044-213385 , 01-3937669 1525/2538
สุเทพ  แจ้งไพร 044-262416 , 01-8774631 16959/2529
สุขสุรินทร์  บริหาร 01-0474186 ***
สุชาติ  พรสันเทียะ 01-7904409 1324/2530
สุชานนท์  โนนยะโส 044-275344-5 , 01-9664805 ***
สุประวิทย์(พ.อ.อ.) วีสีปัตย์ 044-246816 , 01-8789644 1378/2540
สุรเดช  ดีสูงเนิน *** ***
สุรชัย  ตั้งสุวรรณ 044-244364 , 09-9177585 16270/2529
สุรชัย  ปริชาตินนท์ 044-251985 , 01-7905501 677/2537
สุรธาน  ถินโคกสูง *** ***
สุรศักดิ์  วังทรายทอง 044-257605 , 09-8644085 1831/2533
สุวัฒน์ชัย  สวัสดี 044-261475 , 01-7906757 428/2536
เอก  ชตาเริก 044-258903 , 09-6289108 2308/2542
เอกรินทร์  อุปเวช 044-251985 , 01-8421870 617/2545
อณาจักร  จันทรภิรมณ์ 09-2078499 ***
อดุลย์  ฉัตรเมืองปัก 044-441271 , 01-7250903 599/2534
อนุชาติ  นิลเนาวรัตน์โชติ 044-273591 , 09-8444482 376/2535
อภิชา  บุญสุภลักษณ์ 044-246788 , 01-5485981 2083/2535
อภิสิทธิ์  อินทรกำแหง 044-270063 , 09-7170856 18323/2529
อรรถพล  สุขสิงห์ทอง 06-6608174 ***
อรรพล  วาทวิจารณ์ 044-241875 , 09-8460614 684/2545
อรัญ  เจียกงูเหลือม 044-207025 , 01-9763657 ***
อวยพร  สีมีแสง 044-253457 , 06-6536947 391/2543
อัครพล  สัมฤทธิ์ 044-291385 2169/2541
อัจฉรา  เดชผล 09-5787063 ***
อำพล  โนนยะโส 044-275344 , 01-8799682 2062/2545
อุทัย  ถาวรสวัสดิ์ 044-214334 2169/2541
อุทิต  เจริญพงศ์อนันต์ 044-247744 , 01-2648921 1911/2534ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาทนายความ จังหวัดนครราชสีมา
674 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-253591 , 253016 ,244840 , 259556 - 8
FAX 256872
Generate By Procomputerdesign