ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
การบริหารงาน
dot
bulletประธานสภาทนายความ
bulletคณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา
bulletนโยบายบริหารงาน
dot
บทความ
dot
bulletสาส์นจากประธานสภา
bulletสาส์นจากฝ่ายวิชาการ
bulletกฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ
bulletคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
bulletแวดวง...ทนายความโคราช
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletบทสัมภาษณ์...สภาทนายความ
bulletข่าวทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา
bulletข่าวเกี่ยวกับสำนักงานสิทธิมนุษยชน
dot
Link นครราชสีมา
dot
bulletสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
bulletตำรวจภูธรนครราชสีมา
bulletหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
bulletเทศบาลนครนครราชสีมา
bulletเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
dot
Link
dot
bulletสภาทนายความ
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletศาลรัฐธรรมนูญ
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลปกครอง
bulletศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลอาญา
bulletเนติบัณฑิตยสภา
bulletสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
bulletสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
bulletThai Justice ศาลไทย
bulletกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
bulletสำนักงานศาลยุติธรรม ( สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ )
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletวุฒิสภา
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletกรมคุมความประพฤติ
bulletกรมราชทัณฑ์
bulletรัฐบาลไทย
bulletรัฐสภา
bulletราชบัณฑิตยสถาน
bulletสารสนเทศแห่งชาติ
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
bulletศูนย์รวมข้อมูลบัตรเครดิต
bulletกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
bulletกรมทะเบียนการค้า
bulletราชกิจจานุเบกษา
dot
Newsletter

dot


สำนักกฎหมายเลิศธรรมทนายความ ฯ


ประธานสภาทนายความ
ประธานสภาทนายความ

 

นายชาติชาย  พิเชฐชัยกุล

ประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๕๖-๒๕๕๙

 

นายธราวุธ   ตินทุกะสิริ
 

ประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๕๓-๒๕๕๖

 

 

นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง
อดีตประธานสภาทนายความ จังหวัดนครราชสีมา
๒๕๔๗-๒๕๕๓
   
ประวัติ  
วัน เดือน ปี เกิด 6 สิงหาคม 2500
อายุ 50 ปี
วิชาชีพ ทนายความ , ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่อยู่ 223 ถนนมิตรภาพ ซอย 15 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
สถานที่ทำงาน สำนักกฎหมายเลิศธรรมทนายความและสวัสดิการชีวิต
ที่ตั้งสำนักงาน 674 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-253591 , 253016 , 244840 , 259556 - 8
FAX 256872 มือถือ 081-8761376
e-mail :weerasak.bk@gmail.com
วุฒิการศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 5
  เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.)  รุ่นที่ 33
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต   (น.ม.)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การศึกษาพิเศษ อบรมเทคนิคการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ ( MICRO MBA )
  รุ่นที่ 2 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( NIDA )
ประวัติการทำงาน ประกอบวิชาชีพทนายความ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523
  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 25 ปี
  ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักกฎหมายเลิศธรรม ทนายความและสวัสดิการชีวิต
ประสบการณ์ทำงาน คณะอนุกรรมการสภาทนายความประจำจังหวัดนครราชสีมา
ให้กับสภาทนายความ คณะอนุกรรมการสอบสวนคดีมารยาททนายความ
  รองประธานทนายความจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2544-2547)
  ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นประธานทนายความจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2550-2553
สังคมและการกุศล

กรรมการภาคประชาชนระดับชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

จังหวัดนครราชสีมา

เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในร่างรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550
ประจำจังหวัดนครราชสีมา

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
จังหวัดนครราชสีมา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คระกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
  อดีตนายกสโมสรโรตารี่โคราช ( ปี2537 - 2538 )
  อดีตเลขานุการก่อตั้งสโมสรโรตารี่โคราช ( ปี 2533 )
  สมาชิกสโมสรโรตารี่ โคราช
  อนุกรรมการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ ( ปี2542-2543
หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
  อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ( ปี 2544 - ปัจจุบัน )
หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
 

เผยแพร่บทความด้านกฎหมายคอลัมน์ " มุมกฎหมาย "
หนังสือ พิมพ์หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ด้านการเมือง คณะอนุกรรมการฝ่ายสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2542)
  ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสิทธิเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ
สภาผู้แทนราษฎร
ด้านธุรกิจ กรรมการ บริษัท โรงแรมปัญจดารา จำกัด
  กรรมการ บริษัท ไฟว์สตาร์เน็ทเวอร์ค จำกัด
( ธุรกิจบริการและธุรกิจบันเทิง )
  กรรมการบริษัท โคราชเยนเนอรัลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด (UBC)
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุรนารีแกรนด์ธานี จำกัด
( ธุรกิจที่ดิน )
  กรรมการบริษัท ไฟว์สตาร์ มาร์โค มูฟวี่ จำกัด( โรงภาพยนต์ )
   
ด้านกีฬา กรรมการชมรมกอล์ฟยุติธรรมสัมพันธ์
  กรรมการชมรมกอล์ฟสิงห์โคราช


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาทนายความ จังหวัดนครราชสีมา
674 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-253591 , 253016 ,244840 , 259556 - 8
FAX 256872
Generate By Procomputerdesign