ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
การบริหารงาน
dot
bulletประธานสภาทนายความ
bulletคณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา
bulletนโยบายบริหารงาน
dot
บทความ
dot
bulletสาส์นจากประธานสภา
bulletสาส์นจากฝ่ายวิชาการ
bulletกฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ
bulletคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
bulletแวดวง...ทนายความโคราช
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletบทสัมภาษณ์...สภาทนายความ
bulletข่าวทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา
bulletข่าวเกี่ยวกับสำนักงานสิทธิมนุษยชน
dot
Link นครราชสีมา
dot
bulletสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
bulletตำรวจภูธรนครราชสีมา
bulletหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
bulletเทศบาลนครนครราชสีมา
bulletเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
dot
Link
dot
bulletสภาทนายความ
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletศาลรัฐธรรมนูญ
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลปกครอง
bulletศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลอาญา
bulletเนติบัณฑิตยสภา
bulletสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
bulletสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
bulletThai Justice ศาลไทย
bulletกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
bulletสำนักงานศาลยุติธรรม ( สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ )
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletวุฒิสภา
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletกรมคุมความประพฤติ
bulletกรมราชทัณฑ์
bulletรัฐบาลไทย
bulletรัฐสภา
bulletราชบัณฑิตยสถาน
bulletสารสนเทศแห่งชาติ
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
bulletศูนย์รวมข้อมูลบัตรเครดิต
bulletกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
bulletกรมทะเบียนการค้า
bulletราชกิจจานุเบกษา
dot
Newsletter

dot


สำนักกฎหมายเลิศธรรมทนายความ ฯ


นโยบายบริหารงาน

นโยบายบริหาร ปี 2550-2553


        1. สร้างเสริมและดำเนินการจัดการกองทุนสวัสดิการ ให้เป็นระบบโดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมให้ความช่วยเหลือในการสร้างความมั่นคงให้กับทนายความ คู่สมรส รวมทั้งบุตร – ธิดา
        2. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีการมีส่วนร่วมของทนายความและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกทนายความอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
        3. รักษาเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพทนายความในทุกแนวทาง เป็นตัวแทนของทนายความในการประสานงานกับองค์กรในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานของรัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น อันมีผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพทนายความ และมีผลกระทบต่อความเป็นธรรมในสังคม
        4. สร้างความศัทธาให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น ด้วยการแสดงบทบาทด้านกฎหมายที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ด้วยการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายในสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ยากไร้ และไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงโดยผ่านสภาทนายความ
        5. สร้างเสริมและพัฒนาวิชาชีพทนายความให้มีรายได้ที่มั่นคง และพัฒนาวิชาการเพื่อให้ทนายความมีความพร้อมในการก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
        6. สร้างความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพทนายความและสถาบันการศึกษาด้านนิติศาสตร์ของทุกมหาวิทยาลัย เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
        7. จัดตั้งสำนักงานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา ให้มีสถานที่ทำงานอย่างเป็นสัดส่วน โดยมีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ทันสมัยครบถ้วนพร้อมจะอำนวยสะดวกให้กับสมาชิกที่ต้องการติดต่อประสานงานกับสภาทนายความฯในทุกเรื่อง พร้อมปรับปรุงห้องพักทนายความประจำศาลจังหวัดนครราชสีมาและศาลแขวงนครราชสีมา ให้มีความพร้อมในการบริหารสมาชิกในทุกด้าน
        8. ปรับปรุงจัดระเบียบเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกทนายความให้ทั่วถึงและเป็นธรรมเพื่อตั้งเป็นกองทุน สวัสดิการช่วยเพื่อนทนายความที่เจ็บป่วย โดยยกเว้นค่าบำรุงให้กับทนายความใหม่
        9. จัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรอื่นๆรวมทั้งการจัดกีฬาเพื่อหารายได้สนับสนุนเข้ากองทุนของสภาทนายความ ทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์สาธารณะ
        10. พัฒนา website ทนายโคราช.คอม ( Tanai-korat.com ) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กรสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาทนายความ จังหวัดนครราชสีมา
674 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-253591 , 253016 ,244840 , 259556 - 8
FAX 256872
Generate By Procomputerdesign