ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
การบริหารงาน
dot
bulletประธานสภาทนายความ
bulletคณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา
bulletนโยบายบริหารงาน
dot
บทความ
dot
bulletสาส์นจากประธานสภา
bulletสาส์นจากฝ่ายวิชาการ
bulletกฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ
bulletคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
bulletแวดวง...ทนายความโคราช
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletบทสัมภาษณ์...สภาทนายความ
bulletข่าวทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา
bulletข่าวเกี่ยวกับสำนักงานสิทธิมนุษยชน
dot
Link นครราชสีมา
dot
bulletสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
bulletตำรวจภูธรนครราชสีมา
bulletหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
bulletเทศบาลนครนครราชสีมา
bulletเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
dot
Link
dot
bulletสภาทนายความ
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletศาลรัฐธรรมนูญ
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลปกครอง
bulletศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลอาญา
bulletเนติบัณฑิตยสภา
bulletสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
bulletสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
bulletThai Justice ศาลไทย
bulletกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
bulletสำนักงานศาลยุติธรรม ( สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ )
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletวุฒิสภา
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletกรมคุมความประพฤติ
bulletกรมราชทัณฑ์
bulletรัฐบาลไทย
bulletรัฐสภา
bulletราชบัณฑิตยสถาน
bulletสารสนเทศแห่งชาติ
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
bulletศูนย์รวมข้อมูลบัตรเครดิต
bulletกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
bulletกรมทะเบียนการค้า
bulletราชกิจจานุเบกษา
dot
Newsletter

dot


สำนักกฎหมายเลิศธรรมทนายความ ฯ


ทักทายฉบับที่ 96/2550-2553 article
ฉบับที่ 96/2550-2553 ( ธ.ค.2550) สวัสดีครับเพื่อนทนายความทุกท่าน เอกสารเผยแพร่วิชาการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา ฉบับนี้ เป็นฉบับสุดท้ายสำหรับปี พ.ศ.2550 ซึ่งทุกปี ฝ่ายวิชาการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาก็จะสรุปผลการดำเนินงานในส่วนที่มีการจัดทำเอกสารเผยแพร่ ซึ่งนอกเหนือจากเอกสารเผยแพร่วิชาการที่เพื่อนทนายความทุกท่านจะได้รับพร้อมกับเอกสารการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาแล้ว ในส่วนเอกสารเผยแพร่วิชาการที่ฝ่ายวิชาการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาได้รวบรวมขึ้นและได้มีการจัดส่งไปให้กับเพื่อนทนายความที่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่เป็นเงินอย่างต่ำปีละ 1,000 บาท ซึ่งฝ่ายวิชาการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาได้จัดส่งกฎหมายใหม่มายังท่านเพื่อเป็นการขอบคุณนั้น ในปี พ.ศ.2550 ฝ่ายวิชาการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดส่งเอกสารวิชาการเผยแพร่มายังท่าน มีรวมกฎหมายใหม่ พ.ศ.2549 (เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และข้อบังคับ )จำนวน 5 เล่ม คือ เล่มที่ 3 ถึงเล่มที่ 7 รวมกฎหมายใหม่ พ.ศ.2550 จำนวน 1 เล่ม คือเล่มที่ 1 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2549 จำนวน 1 เล่ม คือเล่มที่ 2 รวมพระราชบัญญัติใหม่ พ.ศ.2550 จำนวน 5 เล่ม คือ เล่มที่ 1 ถึงเล่มที่ 5 รวมคำพิพากษาศาลฎีกา จำนวน 2 เล่ม คือ เรื่องรอการลงโทษ เล่ม 2 และเรื่องความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท (มาตรา 90) บทความ จำนวน 3 เรื่อง รวมกฎหมายเลือกตั้ง พ.ศ.2550 จำนวน 2 เล่ม คือ เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร รวมค่าจัดส่งเอกสารไปยังทุกท่าน เป็นค่าใช้จ่ายท่านละ 1,265 บาท รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 65,780 บาท โดยในปี พ.ศ.2550 นั้น มีเพื่อนทนายความที่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมากกว่า จำนวน 1,000 บาท ดังนี้ คือ นายสันติ วาฤทธิ์ นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง นายวีรเกียรติ อโณทัยไพบูลย์ นายบังเอิญ ฉิมนอก นายอภิสิทธิ์ อินทรกำแหง นายประยูร จันทรชิต นายตรีวิทย์ สุวรรณวัชร์ นายปรีชา บุญสิตา นางสาวภควรรณ รัตนศิวโมกข์ นายสามารถ วงศ์นิยม นายประเสริฐ โพธิ์ทอง นายภูมิพันธ์ บุญนาจเสวี นายปรีชา จงกลรัตน์ นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ นายอภิชา บุญศุภลักษณ์ นายธวัชชัย พยุงสุวรรณ นายอุทัย ถาวรสวัสดิ์ นายบุญส่ง พร้อมจิตร และนายประยูร ใจสูงเนิน จึงทำให้ฝ่ายวิชาการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา สามารถจัดส่งเอกสารวิชาการเผยแพร่ไปยังเพื่อนทนายความได้ครบถ้วนตามเจตนารมย์ และเมื่อจัดส่งเอกสารวิชาการเผยแพร่มายังเพื่อนทนายความฉบับเดือนธันวาคม 2550 แล้ว ฝ่ายวิชาการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา ยังคงมีเงินเหลือไว้เป็นกองทุนเพื่อดำเนินการจัดทำเอกสารวิชาการเผยแพร่ ในปี พ.ศ.2551 อยู่อีกเป็นจำนวนเงิน 7,220 บาท เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ.2550 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการออกกฎหมายใหม่ๆเป็นจำนวนมาก และเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพทนายความหลายฉบับด้วยกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการจัดทำเอกสารวิชาการเผยแพร่ไปอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายวิชาการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา จึงขอรับการสนับสนุนจากเพื่อนทนายความทุกท่าน สำหรับปี พ.ศ.2551 อีกครั้งหนึ่ง หากเพื่อนทนายความท่านใดพร้อมที่จะให้เงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย ขอให้ท่านกรุณาแจ้งมายังนายผดุงศักดิ์ จันเดชชนะวงศ์ ฝ่ายวิชาการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา โทร.081-9663849 หากเพื่อนทนายความท่านใด -2- สนับสนุนค่าใช้จ่ายมากกว่าจำนวน 1,000 บาท ฝ่ายวิชาการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาก็จะมีการลงชื่อเพื่อนทนายความที่ให้การสนับสนุนในเอกสารเผยแพร่วิชาการต่อไป ฝ่ายวิชาการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาขอน้อมรับคำแนะนำหรือคำติติงของเพื่อนทนายความทุกท่าน เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาสาระของเอกสารเผยแพร่วิชาการ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดการนำกฎหมายใหม่นั้นไปประกอบวิชาชีพได้ต่อไป สุดท้าย ฝ่ายวิชาการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาขอให้เพื่อนทนายความทุกท่านได้รับความสุข ความสมหวัง ความสมปรารถนา ที่เพื่อนทนายความได้คิดได้หวังในปี พ.ศ.2551 ทุกประการ ......................................................... ข่าวที่ทนายความควรรู้ 1. สภาทนายความได้พิจารณาอนุมัติหลักการเพิ่มค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งมีความประสงค์จะเข้าสอบ จากจำนวนเงิน 500 บาท เพิ่มเป็นจำนวนไม่เกิน 1,500 บาท ตามข้อเสนอของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ แล้ว 2. กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ “องค์การบริหารส่วนตำบล” ทุกแห่งที่มีสถานีอนามัยและสถานบริการสาธารณสุขอยู่ในสังกัด นับเป็น “องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น” ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2539 ข้อ 4 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป 3. ชมรมฟุตบอลสภาทนายความ ได้พิจารณาส่งทีมฟุตบอลทนายความไทยเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลทนายความชิงแชมป์โลก ซึ่งสมาคมฟุตบอลทนายความโลกกำหนดจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 – วันที่ 3 มิถุนายน 2551 ณ ประเทศเสปน 4. นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามที่พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา13(3) บัญญัติไว้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป 5. นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีประกาศกำหนดให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2550 เป็นต้นไป 6. ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และให้ผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าวเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอกธีรเดช มีเพียร เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2550สาส์นจากฝ่ายวิชาการ

ทักทายฉบับที่ 99/2550-2553 ( ส.ค. 2551) article
ทักทายฉบับที่ 95/2550-2553 ( พ.ย.2550)
ทักทาย ฉบับที่ 92-94/2550-2553 article
ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง article
ธนาคารแห่งประเทศไทย article
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
ศาลปกครองระยอง
คณะกรรมการประกันสังคม
C article
92/50Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาทนายความ จังหวัดนครราชสีมา
674 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-253591 , 253016 ,244840 , 259556 - 8
FAX 256872
Generate By Procomputerdesign