ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
การบริหารงาน
dot
bulletประธานสภาทนายความ
bulletคณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา
bulletนโยบายบริหารงาน
dot
บทความ
dot
bulletสาส์นจากประธานสภา
bulletสาส์นจากฝ่ายวิชาการ
bulletกฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ
bulletคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
bulletแวดวง...ทนายความโคราช
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletบทสัมภาษณ์...สภาทนายความ
bulletข่าวทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา
bulletข่าวเกี่ยวกับสำนักงานสิทธิมนุษยชน
dot
Link นครราชสีมา
dot
bulletสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
bulletตำรวจภูธรนครราชสีมา
bulletหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
bulletเทศบาลนครนครราชสีมา
bulletเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
dot
Link
dot
bulletสภาทนายความ
bulletคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletศาลรัฐธรรมนูญ
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลปกครอง
bulletศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลอาญา
bulletเนติบัณฑิตยสภา
bulletสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
bulletสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
bulletThai Justice ศาลไทย
bulletกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
bulletสำนักงานศาลยุติธรรม ( สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ )
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletวุฒิสภา
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletกรมคุมความประพฤติ
bulletกรมราชทัณฑ์
bulletรัฐบาลไทย
bulletรัฐสภา
bulletราชบัณฑิตยสถาน
bulletสารสนเทศแห่งชาติ
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
bulletศูนย์รวมข้อมูลบัตรเครดิต
bulletกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
bulletกรมทะเบียนการค้า
bulletราชกิจจานุเบกษา
dot
Newsletter

dot


สำนักกฎหมายเลิศธรรมทนายความ ฯ


กฎหมายใหม่ article

รวมกฎหมายใหม่  พ.ศ.2549  เล่ม 5   เล่ม 6  และเล่ม 7

                        เป็นเอกสารที่ฝ่ายวิชาการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา รวบรวมกฎกระทรวง  ระเบียบต่างๆ  ที่ออกตามพระราชบัญญัติที่มีผลใช้บังคับแล้ว  โดยในรวมกฎหมายใหม่  พ.ศ.2549  เล่ม 5  ได้มีการรวบรวมกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  รวม 9 ฉบับ  คือ กฎกระทรวง  กำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด พ.ศ.2549   กฎกระทรวง กำหนดแนวทางการพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก พ.ศ.2549  กฎกระทรวง  กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดู  อบรมสั่งสอน  และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล พ.ศ.2549   เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีระเบียบกรมราชทัณฑ์  ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขัง  ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2506  รวม 7 ฉบับ

                                ส่วนรวมกฎหมายใหม่ พ.ศ.2549  เล่ม 6  ฝ่ายวิชาการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา  ได้มีการรวบรวมประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  รวม 7 ฉบับ  ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย รวม 2 ฉบับ

                                สำหรับกฎหมายใหม่ พ.ศ.2549  เล่ม 7   มีเรื่องที่น่าสนใจ  อาทิเช่น  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549    พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ฉบับที่ 18 , 21 , 25, 35 และ 36  เป็นต้น

 

รวมกฎหมายใหม่ พ.ศ.2550  เล่ม 1         

                                เป็นการรวบรวมกฎหมายใหม่สำหรับปี 2550  ที่น่าสนใจหลายเรื่อง  อาทิเช่น  พระราชกฤษฎีกา  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.2549  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการเรียกประกันหรือหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน พ.ศ.2549  ระเบียบศาลฎีกา  ว่าด้วยการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลฎีกา พ.ศ.2550  ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา  ว่าด้วยการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์  โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2550  เป็นต้น

 

กฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ

                                1.พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอน 16 ก  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550

                                2. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การดาวเทียมเคลื่อนที่ระหว่างประเทศ พ.ศ.2550  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 16 ก  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550

                                3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541  พ.ศ.2550  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124  ตอนที่ 17 ก  ลงวันที่ 26 มีนาคม 2550

                                4. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 124  ตอนที่ 9 ก  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550

 

                                5. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549   ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124  ตอนที่ 2 ก  ลงวันที่ 8 มกราคม 2550

 

กฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ

                                1. พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124  ตอนที่ 26 ก  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2550    ซึ่งสาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้  เป็นการเพิ่มบทนิยามของคำว่า “สารที่เป็นอันตราย”    และกำหนดห้ามมิให้ผู้ควบคุมเรือหรือเจ้าของเรือไทยหรือผู้ควบคุมหรือเจ้าของสิ่งก่อสร้างในทะเลทั้งที่ติดตรึงอยู่กับที่หรือที่ลอยน้ำได้  ปล่อยทิ้งหรือทำให้สารที่เป็นอันตราย  หรือสิ่งใดๆ ที่มีสารที่เป็นอันตรายปนอยู่ลงสู่ทะเล

                                2. พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน  พ.ศ.2550  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 124  ตอนที่ 23 ก  ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2550   เป็นการนำคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 37  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519  มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นปัจจุบัน

                                3. พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550   ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 124  ตอนที่ 27 ก  ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550  ซึ่งสาระสำคัญอยู่ที่การแก้ไขบทนิยามของคำว่า “ศาล”  หมายความว่า  ศาลยุติธรรมที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา  แต่ไม่รวมถึงศาลเยาวชนและครอบครัว  เว้นแต่ในคดีอาญาที่ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีซึ่งผู้กระทำความผิดมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่การกระทำความผิดได้เกิดขึ้น”  โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2550  เป็นต้นไป

                                4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 124  ตอนที่ 27 ก  ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550  โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2550  เป็นต้นไป

                                 5. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124  ตอนที่ 31 ก  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม2550   โดยมีสาระสำคัญ  คือ  กำหนดห้ามมิให้ขายสารระเหยแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (มาตรา 15)  หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี  หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท (เดิมปรับไม่เกิน 20,000 บาท)   หากเป็นการฝ่าฝืนกรณีที่ขายให้แก่ผู้ซึ่งตนรู้ว่าเป็นผู้ติดสารระเหย  มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี  หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท (เดิมปรับไม่เกิน 30,000 บาท   หากเป็นผู้ใช้สารระเหยบำบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจ  มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี  หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท (เดิมปรับไม่เกิน 20,000 บาท)  เป็นต้น  โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2550  เป็นต้นไป

                                6. พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2550   ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124  ตอนที่  34 ก  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2550  โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2550  เป็นต้นไป  เป็นกฎหมายเพื่อส่งเสริมการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการแทนการระงับข้อพิพาทในศาล  โดยมีสาระสำคัญคือ ให้สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นนิติบุคคล   รายได้ของสถาบันไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลัง  ทรัพย์สินของสถาบันไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี  กรรมการมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี  เป็นต้น

 

รวมพระราชบัญญัติใหม่  พ.ศ.2550  เล่ม 2 และเล่ม 3

                        เป็นกฎหมายใหม่ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณา  ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ฝ่ายวิชาการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาจึงได้รวบรวมไว้เป็นเล่มเดียวกัน  โดยได้มีการจัดทำสารบัญไว้เพื่อสะดวกในการค้นหา  นอกจากนี้ยังได้มีบทความที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัตินั้นๆ  รวมตลอดถึงกฎกระทรวง  ระเบียบต่างๆ ที่ได้ออกมาในระยะใกล้เคียงกัน  เพื่อความสะดวกต่อการค้นคว้ากันต่อไป  รวมพระราชบัญญัติใหม่ พ.ศ.2550  เล่ม 2 มีพระราชบัญญัติใหม่ๆ  รวมทั้งหมด 3 ฉบับ  คือ (1)    พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.2550  ( 2)  พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน  พ.ศ.2550   (3)          พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541  พ.ศ.2550    รวมพระราชบัญญัติใหม่ พ.ศ.2550  เล่ม 3  มีพระราชบัญญัติใหม่ๆ  รวมทั้งหมด 7 ฉบับ  คือ (1)   พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2550   (2)                พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2550   (3)          พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2550  (4) พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2550  (5) พระราชบัญญัติเรือนจำทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550  (6) พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2550  และ (7) พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550   สำหรับรวมพระราชบัญญัติใหม่ พ.ศ.2550 เล่ม 2 และเล่ม 3 นี้  ฝ่ายวิชาการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาได้รวบรวมเป็นเล่มขึ้นและจัดส่งให้แก่เพื่อนทนายความที่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประจำปี 2550  ส่วนเพื่อนทนายความที่ยังไม่ได้ให้การสนับสนุนหากประสงค์จะได้รับเอกสารเผยแพร่ดังกล่าว  สามารถติดต่อได้ที่ นายผดุงศักดิ์  จันเดชชนะวงศ์   กรรมการฝ่ายวิชาการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา  โทร.081-9663849

                               

กฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ

                                ฝ่ายวิชาการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา  ขอแนะนำกฎหมายใหม่ที่ได้มีการประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว     ซึ่งเพื่อนทนายความสามารถไปหาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้  มีดังนี้

                                1. พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล  พ.ศ.2550  เป็นกฎหมายพิเศษที่วางเหลักเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเลเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือกู้ภัยและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิในการได้รับเงินตอบแทนของผู้ช่วยเหลือกู้ภัย   โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2550  เป็นต้นไป  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  124  ตอนที่ 38 ก  ลงวันที่  1  สิงหาคม 2550)

                                2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2550  เป็นกฎหมายที่กำหนดความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง  โดยการเพิ่มบทนิยามคำว่า “หนังสือเดินทาง”เป็นมาตรา 1(15)  กำหนดให้ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางที่ได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรต้องรับโทษในราชอาณาจักร  ตามมาตรา 8(2/2) และเพิ่มหมวด 5  ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของลักษณะ 7  ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงในภาค 2               ซึ่งได้กำหนดความผิดฐานทำหนังสือเดินทางปลอม (มาตรา 269/8)  กำหนดความผิดฐานใช้หรือมีไว้เพื่อใช้  จำหน่าย  หรือมีไว้เพื่อจำหน่าย  ซึ่งหนังสือเดินทางปลอม(มาตรา 269/9)  กำหนดความผิดฐานนำเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหนังสือเดินทางปลอม (มาตรา 269/10) กำหนดความผิดฐานใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่นโดยมิชอบและกำหนดให้ผู้จัดหาหนังสือเดินทางให้ผู้กระทำความผิดดังกล่าว  ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้ใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่นโดยมิชอบ (มาตรา 269/11)  กำหนดความผิดฐานปลอมดวงตรา  รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตราอันใช้ในการตรวจลงตราสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ (มาตรา 269/12)  กำหนดความผิดฐานใช้ดวงตรา  รอยตรา  หรือแผ่นปะตรวจลงตราที่ปลอมขึ้น  และกำหนดให้ในกรณีผู้กระทำความผิดดังกล่าวเป็นผู้ปลอมดวงตรา  รอยตรา  หรือแผ่นปะตรวจลงตราให้ลงโทษตามมาตรานี้กระทงเดียว (มาตรา 269/13)  กำหนดความผิดฐานนำเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งดวงตรา  รอยตรา  หรือแผ่นปะตรวจลงตรา  อันเป็นของปลอม (มาตรา 269/14)  และกำหนดความผิดฐานใช้ดวงตรา  รอยตรา  หรือแผ่นปะตรวจลงตราอันแท้จริงโดยมิชอบ (มาตรา 269/15)  โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2550  เป็นต้นไป   (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124  ตอน 42 ก  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2550)

                                3. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550    เป็นกฎหมายที่มุ่งแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและปกป้องคุ้มครองผู้ที่ถูกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว   ซึ่ง

สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้  ได้กำหนดมาตราการลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหกพันบาท  โดยกำหนดให้เป็นความผิดอันยอมความได้  กำหนดให้มีอายุความในการแจ้งหรือการ้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่ผู้ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยและมีโอกาสที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์ได้  กำหนดบทห้ามมิให้ผู้ใดลงพิมพ์โฆษณาหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท   โดยเป็นคดีที่จะต้องพิจารณาและพิพากษาคดีที่ศาลเยาวชนและครอบครัว   กฎหมายฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2550  เป็นต้นไป  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124  ตอนที่ 41 ก  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2550)

 
กฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ

กฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ article
รวมกฎหมายใหม่ พ.ศ.2549 เล่ม 4
รวมกฎหมายใหม่ พ.ศ.2549 เล่ม 3 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาทนายความ จังหวัดนครราชสีมา
674 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-253591 , 253016 ,244840 , 259556 - 8
FAX 256872
Generate By Procomputerdesign